Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní servis při převodech či jiném nakládání s nemovitostí:

  • sepis kupních smluv, darovacích smluv, zástavních smluv, smluv o zřízení či zrušení práva služebnosti (práv odpovídajících věcnému břemeni), smluv o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • vypracování návrhu na vklad vlastnického či jiného věcného práva do katastru nemovitostí a zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem
  • advokátní úschova k zajištění úhrady kupní ceny
  • posouzení právního stavu nemovitostí
  • právní zastoupení v soudních sporech o určení vlastnického či jiného práva k nemovitosti
  • právní zastoupení v soudních sporech o uplatnění práva ze smluv
  • sepis smluv o nájmu bytu, rodinného domu či prostor sloužících k podnikání, pachtovních smluv